Category: Trang Attributes Dota 2 Archives - HướngDẫn24h.com

Th12
30

Staff of Wizardry Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes Tăng: +10 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Một Staff of Wizardry cho bạn 120 mana, 0.4 hồi mana và 0.625% sát thương phép (riêng Intelligence Hero 10 sát thương tay).

Th12
21

Blade of Alacrity Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes Tăng: +10 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Blade of Alacrity là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes.Một Blade of Alacrity cho bạn 1.43 giáp và 10 […]

Th12
20

Ogre Club Dota 2

Giá:1000 Mua từ cột Attributes Tăng: +10 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Ogre Club là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Ogre Club cho bạn 200 máu và 0.3 […]

Th12
20

Robe of the Magi Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Robe of the Magi là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop Một Robe […]

Th12
19

Belt of Strength Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Belt of Strength là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Belt of Strength […]

Th12
18

Band of Elvenskin Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Band of Elvenskin là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Band of […]

Th12
12

Circlet Dota 2

Giá:165 Mua từ cột Attributes Tăng: +2 Agility +2 Strength +2 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Circlet là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Circlet cho bạn 40 máu, 0.06 hồi […]

Th12
12

Mantle of Intelligence Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép Mantle of Intelligence là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Mantle of Intelligence cho bạn 36 mana, […]

Th12
12

Slippers of Agility Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Slippers of Agility là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Slippers of […]

Th12
12

Gauntlets of Strength Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Gauntlets of Strength là một trang bị có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Gauntlets of Strength cho bạn 60 máu […]