Giày thủy ngân - HướngDẫn24h.com

Th8
02

Giày thủy ngân

Giày thủy ngân

Giày thủy ngân

Giày thủy ngân
Giá: 1200 (375)
+25 Kháng phép
Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ di chuyển (Không cộng dồn với các loại giày khác)
Nội tại DUY NHẤT: +35% Kháng hiệu ứng (Kháng hiệu ứng giảm thời gian hiệu lực của choáng, làm chậm, khiêu khích, sợ hãi, câm lặng, mù và chôn chân. Kháng hiệu ứng không cộng dồn)
Được ghép từ:

Giày thường

Giày thường

Áo vải

Áo vải

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer