Giày Ninja - HướngDẫn24h.com

Th7
16

Giày Ninja

Giày ninja

Giày ninja

Giày Ninja
Giá: 1000 (375)
+25 Giáp
Nội tại DUY NHẤT: Giảm sát thương nhận vào từ các đòn đánh cơ bản đi 10% (không tính trụ)
Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ chạy (không cộng dồn với các loại giày khác)
Được ghép bởi:

Giày thường

Giày thường

Giáp lụa

Giáp lụa

Bình luận

Bình luận

About Slayer