Lá chắn năng lượng - HướngDẫn24h.com

Th8
05

Lá chắn năng lượng

Lá chắn năng lượng

Lá chắn năng lượng

Khi máu của Blitzcrank còn dưới 20% hắn sẽ kích hoạt Lá Chắn Năng Lượng. Lá chắn tạo ra bằng với 50% số năng lượng của hắn trong 10 giây. Lá Chắn Năng Lượng cần 90 giây thời gian phục hồi.

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer