Tăng tốc - HướngDẫn24h.com

Th8
05

Tăng tốc

Tăng tốc

Tăng tốc

Tiêu hao: 75 Năng lượng
Thời gian phục hồi: 15s
Blitzcrank gồng mình lên để tăng tốc độ di chuyển tối đa và tốc độ đánh. Blitzcrank cường hóa bản thân tăng Tốc độ Di chuyển thêm 70/75/80/85/90% và Tốc độ Đánh thêm 30/38/46/54/62% trong 5 giây. Lượng Tốc độ Di chuyển cộng thêm sẽ giảm dần theo thời gian. Khi Tăng Tốc kết thúc, Tốc độ Di chuyển của Blitzcrank sẽ bị giảm đi 30% trong 1.5 giây.

 

Bình luận

Bình luận

About Slayer