Giày thủy ngân

Giày thủy ngân
Giày thủy ngân
Giày thủy ngân
Giá: 1200 (375)
+25 Kháng phép
Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ di chuyển (Không cộng dồn với các loại giày khác)
Nội tại DUY NHẤT: +35% Kháng hiệu ứng (Kháng hiệu ứng giảm thời gian hiệu lực của choáng, làm chậm, khiêu khích, sợ hãi, câm lặng, mù và chôn chân. Kháng hiệu ứng không cộng dồn)
Được ghép từ:

Giày thường
Giày thường

Áo vải
Áo vải

Bình luận

Bình luận

Sidebar