Lá chắn năng lượng

Lá chắn năng lượng
Lá chắn năng lượng
Khi máu của Blitzcrank còn dưới 20% hắn sẽ kích hoạt Lá Chắn Năng Lượng. Lá chắn tạo ra bằng với 50% số năng lượng của hắn trong 10 giây. Lá Chắn Năng Lượng cần 90 giây thời gian phục hồi.

 

Bình luận

Bình luận

Sidebar