Trượng trường sinh

Trượng Trường Sinh
Trượng Trường Sinh
Trượng trường sinh
Giá tổng cộng : 2800(740)
+450 Máu
+450 Năng lượng
+60 Sức mạnh phép thuật
Nội tại: Trang bị này giúp tăng 20 Máu, 20 Năng Lượng, và 2 Sức Mạnh Phép Thuật mỗi điểm tích trữ (tối đa +200 Máu, +200 Năng Lượng và +20 Sức Mạnh Phép Thuật). Tăng 1 tích trữ mỗi phút (tối đa 10 điểm)
Nội tại DUY NHẤT – Tưởng Thưởng Dũng Cảm: Khi lên cấp, tướng phục hồi 150 máu và 200 năng lượng trong 8 giây
Ghép bởi:

Gậy bùng nổ
Gậy bùng nổ

Đá bảo hộ
Đá bảo hộ

Hồng ngọc
Hồng ngọc

Lam ngọc
Lam ngọc

Bình luận

Bình luận

Sidebar