Tường băng

Tường băng

Tường băng

Tường băng

Tiêu hao: 70 Năng lượng
Tầm: 1000
Thời gian phục hồi: 20s
Anivia ngưng đọng độ ẩm trong không khí thành một bức tường băng vững chắc để chặn đường quân địch. Bức tường tồn tại trong thời gian ngắn trước khi nó tan chảy.
Anivia tạo ra một bức tường băng rộng 400/500/600/700/800 và không thể bị phá vỡ. Bức tường tồn tại trong 5 giây trước khi tan chảy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.