Thiên lý nhãn

Thiên lý nhãn
Thiên lý nhãn
Thiên lý nhãn
Cấp: 8 | Thời gian phục hồi chiêu: 60s
Soi sáng một khu vực nhỏ trên bản đồ của bạn cho đồng đội cùng thấy trong 5 giây (sử dụng được ở bất cứ đâu).
Sidebar