Giáp Tay Seeker

Giáp tay Seeker
Giáp tay Seeker
Giáp Tay Seeker
Giá: 1200(465)
+30 Giáp
+20 Sức mạnh phép thuật
Nội tại Duy Nhất: Tiêu diệt một đơn vị giúp tăng thêm 0.5 giáp và sức mạnh phép thuật. Hiệu ứng cộng dồn lên đến 30 lần
Tạo bởi:

Giáp lụa
Giáp lụa

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật
Sách cũ

Bình luận

Bình luận

Sidebar