Lá chắn năng lượng

Lá chắn năng lượng

Lá chắn năng lượng

Lá chắn năng lượng

Khi máu của Blitzcrank còn dưới 20% hắn sẽ kích hoạt Lá Chắn Năng Lượng. Lá chắn tạo ra bằng với 50% số năng lượng của hắn trong 10 giây. Lá Chắn Năng Lượng cần 90 giây thời gian phục hồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.